|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI GRM NOVO MESTO

  ŠTUDIJSKI PROCES

  TRAJANJE IN ŠTEVILO ECTS KREDITNIH TOČK
  Študijski proces traja dve leti, za izredne študente 3 leta. Izobraževanje se zaključi z diplomsko nalogo in zagovorom. Študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami po ECTS (bolonjski sistem).
  ŠTUDIJSKO LETO
  Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.
  ŠTEVILO RAZPISANIH MEST
  V skladu z veljanim sklepom pristojnega ministrstva letno razpisujemo 50 mest za redni študij in 45 mest za izredni študij (na vseh treh študijskih programih).
  DIPLOMANTI
  Do sedaj je na VIŠJI STROKOVNI ŠOLI GRM NOVO MESTO skupaj diplomiralo 345 diplomantov, ki so diplomirali v okviru študijskega programa Kmetijstvo* (inženir kmetijstva, --- diplomantov), študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine (inženir kmetijstva in krajine, ---- diplomantov), študijskega programa Gostinstvo in turizem (organizator v gostinstvu in turizmu, --- diplomantov) ter študijskega programa Naravovarstvo (inženir naravovarstva, --- diplomantov).

  *V študijski program Kmetijstvo smo vpisovali od pričetka višje šole, to je leta 2001 do leta 2006; po prenovi, pa se je leta 2007 ta program preoblikoval v višješolski bolonjski študijski program poimenovan Upravljanje podeželja in krajine , preimenoval pa se je tudi naziv, ki ga diplomant ob diplomi prejme (inženir kmetijstva in krajine). 

  • V št. letu 2009/10 smo vpisali prve študente v program Gostinstvo in turizem (naziv: organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu) in junija 2012 dobili prve diplomante.
  • V št. letu 2010/11 smo vpisali prve študente v program Naravovarstvo (inženir naravovarstva) in jeseni 2013  dobili prve diplomante.

   

  V skladu z ustanovitvenim aktom je VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO enota zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ki ga vodi direktor (v.d. direktorice mag. Mojca Špec Potočar), Višjo strokovno šolo kot organizacijsko enoto pa ravnatelj. 
  Ravnateljica Višje strokovne šole je dr. Mateja Colarič Bajc.
  Enota Višja šola tesno sodeluje tudi z ostalimi enotami Grma Novo mesto, ki so Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (ravnateljica ga. Marjana Kos), Srednja šola za gostinstvo in turizem (ravnateljica ga. Maja Avsec), Dijaški in študentski dom (ravnateljica ga. Martina Kralj) ter Medpodjetniški izobraževalni center (vodja g. Luka Novak). 
  PEDAGOŠKI PROCES
  Pedagoški proces je organiziran v okviru posameznega študijskega leta v skladu s pristojno zakonodajo ter Letnim delovnim načrtom šole, kjer je porobneje opredeljen v izvedbenem kurikulu Višje strokovne šole.
  V temelju da delimo na:

  • teoretični del izobraževanja, ki obsega predavanja in vaje, vključujo strokovne ekskurzije in druge programske obogatitve in na
  • praktično izobraževanje.

  ZNAČILNOSTI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
  Praktično izobraževaje v višješolskem izobraževanju zaseda prav posebno mesto.
  V višjem strokovnem šolstvu je praktično izobraževaje opredeljeno v obsegu 400 ur letno, skupaj torej 800 ur praktičnega izobraževanja, ki predstavlja 13 ECTS kreditnih točk letno, torej skupaj 26 ECTS kreditnih točk od 120 ECTS, ki jih opredeljuje celoten višješolski študijski program, vključujoč z uspšeno zaključenim diplomskim delom. Študenti opravljajo praktično izobraževanje pri izbranih delodajalcih (pri čemer je pogoj predhodno sklenjen ustrezen Sporazum med šolo in delodajalcem, le ta pa temelji na izpolnjenih pogojih delodajalca, kot so pripravljenost za mentorstvo, ustrezna izobrazba in usposobljenost mentorja, ustrezno področje dela in druge pozitivne značilnosti delovanja in poslovanja podjetja, kmetije ali organizacije, pripravljenost podjetja za sodelovanje na drugih aktivnostih in projektih šole in zavoda). Študenti pa lahko opravljajo del ali celotno praktično izobraževanje tudi v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Grm Novo mesto, kjer jih intenzivno vzpodbujamo tudi k pripravi projektnih nalog.
  Študenti imajo možnost opravljanja praktičnega izobraževanja tudi v tujini, tako v okviru projekta ERASMSU+, mobilnost študentov z namenom praktičnega izobraževanja ali študija, kot tudi v okviru drugih oblik mednarodnega sodelovanja.